truyện tranh

Bảng Vẽ Điện Tử Wacom Intous Pen Draw Blue/White (CTL – 490 Draw)

Mô tả: Bảng Vẽ Điện Tử Wacom Intous Pen Draw Blue/White (CTL – 490 Draw),Bảng Vẽ Điện Tử Wacom Intous Pen Draw Blue/White (CTL – 490 Draw). Wacom giới thiệu phiên bản "kinh tế" tiếp theo của dòng sản phẩm Intuos 480/680, dòng bảng vẽ đồ họa dựa trên nền tảng sử dụng bút với công nghệ cảm ứng điện từ.

Trọng lượng: 1,100 gram

Giá thị trường : 1,700,000 VNĐ

Giá bán : 1,550,000 VNĐ

<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">&nbsp;<strong style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 2em; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;">Bảng Vẽ Điện Tử Wacom Intous Pen Draw Blue/White (CTL &ndash; 490 Draw)</strong></span></span></p> <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><strong>Bảng Vẽ Điện Tử Wacom Intous Pen Draw Blue/White (CTL &ndash; 490 Draw).&nbsp;</strong>Wacom giới thiệu phi&ecirc;n bản &quot;kinh tế&quot; tiếp theo của d&ograve;ng sản phẩm Intuos 480/680, d&ograve;ng bảng vẽ đồ họa dựa tr&ecirc;n nền tảng sử dụng b&uacute;t với c&ocirc;ng nghệ cảm ứng điện từ.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Vẫn được t&iacute;ch hợp c&aacute;c t&iacute;nh năng cơ bản từ d&ograve;ng Intuos cho bảng vẽ, 1.024 mức lực nhấn của b&uacute;t để bổ sung chi tiết cho vẽ v&agrave; ảnh, khả năng Touch đa điểm cho ph&eacute;p người sử dụng ph&oacute;ng đại, xoay, k&eacute;o hoặc trượt h&igrave;nh vẽ của m&igrave;nh chỉ bằng c&aacute;ch lướt ng&oacute;n tay. 4 ph&iacute;m t&ugrave;y biến ExpressKeys được đặt ở vị tr&iacute; mới.&nbsp; Ng&ograve;i dự ph&ograve;ng v&agrave; vị tr&iacute; r&uacute;t ng&ograve;i, vị tr&iacute; lắp đặt bộ kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y vẫn giữ nguy&ecirc;n từ thiết kế của serie 480 v&agrave; 680. Duy chỉ c&oacute; b&uacute;t vẽ đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n thiết kế c&oacute; đầu x&oacute;a cho tất cả c&aacute;c model.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">C&oacute; 4 model cho d&ograve;ng bảng vẽ mới: Intuos Draw, Intuos Art, Intuos Comic v&agrave; Intuos Photo, k&egrave;m theo c&aacute;c phần mềm đồ họa cho từng model v&agrave; c&aacute;c videl hướng dẫn online.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Intuos Draw - tương đương d&ograve;ng bảng vẽ Intuos Pen CTL-480, d&agrave;nh cho người mới l&agrave;m quen với khả năng s&aacute;ng tạo bằng c&ocirc;ng nghệ. Với g&oacute;i phần mềm tải về ArtRage Lite v&agrave; c&aacute;c hướng dẫn trực tuyến, người sử dụng c&oacute; thể nhanh ch&oacute;ng ph&aacute;t triển từ cơ bản đến n&acirc;ng cao th&ocirc;ng qua bảng vẽ v&agrave; phần mềm dễ sử dụng n&agrave;y. Bảng vẽ Intuos Draw c&oacute; một k&iacute;ch cỡ Small v&agrave; c&oacute; hai m&agrave;u Trắng hoặc Xanh.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><img alt="white" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/files/CTL490W_GalleryImage_3_600x600_EMEA-700x700.jpg" src="http://bookbuy.vn/kcfinder/upload/files/CTL490W_GalleryImage_3_600x600_EMEA-700x700.jpg" style="cursor: default; height: 600px; width: 600px;" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><img alt="draw" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/files/CTH490B_GalleryImage_4_600x600_EMEA-700x700.jpg" src="http://bookbuy.vn/kcfinder/upload/files/CTH490B_GalleryImage_4_600x600_EMEA-700x700.jpg" style="cursor: default; height: 600px; width: 600px;" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><img alt="ctl 490" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/files/CTH490B_GalleryImage_7_600x600_EMEA-700x700.jpg" src="http://bookbuy.vn/kcfinder/upload/files/CTH490B_GalleryImage_7_600x600_EMEA-700x700.jpg" style="cursor: default; height: 600px; width: 600px;" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><img alt="490" data-cke-saved-src="/kcfinder/upload/files/CTH490B_GalleryImage_10_600x600_EMEA-700x700.jpg" src="http://bookbuy.vn/kcfinder/upload/files/CTH490B_GalleryImage_10_600x600_EMEA-700x700.jpg" style="cursor: default; height: 600px; width: 600px;" /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Th&ocirc;ng số kĩ thuật</span></span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.8px; width: 524px;"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><strong>M&atilde; hiệu</strong></span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);"><strong>CTL-490</strong></span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">K&iacute;ch cỡ</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">210 x 170 x 10mm&nbsp; (8.3 x 6.7 x 0.4 in)</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">V&ugrave;ng hoạt động</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">152 x 95mm (6 x 3.7in)</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">B&uacute;t</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">B&uacute;t Intuos kh&ocirc;ng đầu x&oacute;a</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Lực nhấn b&uacute;t</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">1.024 mức</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Độ ph&acirc;n giải</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">2.540 lpi</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Ph&iacute;m tắt</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">4 ph&iacute;m t&ugrave;y biến cho bảng vẽ</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Cổng kết nối</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">USB</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Tốc độ nhận dữ liệu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">133 pps</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Phần mềm</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">ArtRage Lite</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">Online video training</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">C&aacute;p USB</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">1.0m</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Cấu h&igrave;nh y&ecirc;u cầu</span></span></span></p> </td> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">Windows&reg; 7, 8 or 10</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><span style="color: rgb(0, 255, 0);">Mac OS X 10.8.5 or later</span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <div style="font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.8px; clear: both;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;"><strong>&nbsp;Trong hộp gồm c&oacute;:</strong></span></span></span></p> <ul style="color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 40px;"> <li style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Bảng vẽ Intuos Draw</span></span></span></p> </li> <li style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">B&uacute;t vẽ Intuos kh&ocirc;ng đầu x&oacute;a</span></span></span></p> </li> <li style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">C&aacute;p USB</span></span></span></p> </li> <li style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">03 ng&ograve;i b&uacute;t dự ph&ograve;ng</span></span></span></p> </li> <li style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Hướng dẫn nhanh</span></span></span></p> </li> <li style="text-align: justify;"> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><span style="line-height: 2em;">Đĩa c&agrave;i đặt</span></span></span></p> </li> </ul> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><u><strong>Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng.</strong></u></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;"><br /> </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="line-height: 2em;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><font color="#ffa500"><a href="http://truyentranhviet.vn"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana;">Truyện tranh việt</span></span></a></font><span style="font-family: Verdana;"><font color="#333333"><a href="http://truyentranhviet.vn"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></a></font></span><span style="font-size: small;"><font color="#333333"><span style="font-family: Verdana;">tr&acirc;n trọng giới thiệu.</span></font></span></span></span></span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Wacom Cintiq Companion 2 - I7, 512Gb
Wacom Cintiq Companion 2 - I7, 512Gb
Giá: 59,000,000 VNĐ
Wacom Cintiq 24HD Touch (DTH - 2400)
Wacom Cintiq 24HD Touch (DTH - 2400)
Giá: 56,000,000 VNĐ
Wacom Cintiq 24HD (DTK - 2400)
Wacom Cintiq 24HD (DTK - 2400)
Giá: 52,000,000 VNĐ
Wacom Cintiq Companion 2 - I7, 256Gb
Wacom Cintiq Companion 2 - I7, 256Gb
Giá: 48,000,000 VNĐ
Wacom  Cintiq Companion 512GB
Wacom Cintiq Companion 512GB
Giá: 45,000,000 VNĐ
Wacom Cintiq 22HD (DTK - 2200)
Wacom Cintiq 22HD (DTK - 2200)
Giá: 40,000,000 VNĐ
Wacom Cintiq Companion 2 - I5, 128Gb
Wacom Cintiq Companion 2 - I5, 128Gb
Giá: 40,000,000 VNĐ
Wacom  Cintiq Companion 256GB
Wacom Cintiq Companion 256GB
Giá: 38,000,000 VNĐ
Wacom Companion Hybrid 32GB
Wacom Companion Hybrid 32GB
Giá: 30,000,000 VNĐ
Wacom Companion Hybrid 16GB
Wacom Companion Hybrid 16GB
Giá: 27,500,000 VNĐ